Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: EUROFONDY » ZŠ s MŠ

Názov projektu : Stavebné úpravy a prístavba Základnej školy s materskou školou Bobrov

PROJEKT   UKONČENÝ

Regionálny operačný program

Prioritná os : Infraštruktúra vzdelávania

Popis a ciele projektu :

ZŠsMŠ v Bobrove v čase prípravy projektu zamestnáva 25 zamestnancov a navštevuje ju 214 žiakov, z toho 176 žiakov v základnej škole a 38 žiakov v materskej škole. Projekt rieši dve samostatné budovy – budovu základnej školy a budovu materskej školy.

Objekt základnej školy je dvojpodlažnou typizovanou budovou s miernou sedlovou strechou s 9-timi triedami. Budova je v nevyhovujúcom technickom stave, s vysokou energetickou náročnosťou, spôsobovanou vysokými tepelnými stratami z titulu nevyhovujúceho riešenia tepelnej izolácie stropu a obvodových múrov. Budova má nedostatočné priestorové kapacity pre učebne a šatne, poškodené vnútorné konštrukcie – popraskané podlahy v interiéri, nevyhovujúce sociálne zariadenia, chýba možnosť bezbariérového vstupu a taktiež škola trpí nedostatočnou úrovňou vybavenia učební. Objekt materskej školy je dvojpodlažnou budovou s miernou sedlovou strechou s dvoma triedami. Budova je taktiež v nevyhovujúcom technickom stave, s vysokou energetickou náročnosťou, spôsobovanou vysokými tepelnými stratami z titulu nevyhovujúceho riešenia tepelnej izolácie stropu a obvodových múrov. Budova má poškodené vnútorné konštrukcie – popraskané podlahy v interiéri, nevyhovujúce sociálne zariadenia, jedáleň a kuchyňu využívané pre školské stravovanie. Realizáciou projektu v budove základnej školy sa dosiahne zateplenie jej obvodového plášťa, zateplenie stropu pod strechou, formou prístavby sa vybudujú chýbajúce šatne, stavebnými úpravami v podkroví sa vybudujú dve nové špecializované učebne, zrekonštruujú sa sociálne zariadenia, v triedach sa vymenia podlahy a vybuduje sa bezbariérový vstup do budova. V rámci projektu bude zabezpečené aj vnútorné vybavenie tried.

Realizáciou projektu v budove materskej školy sa dosiahne zateplenie jej obvodového plášťa, zateplenie stropu pod strechou, zrekonštruujú sa sociálne zariadenia, v triedach sa vymenia podlahy, zrekonštruujú sa priestory práčovne, školskej jedálne a kuchyne.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie školského vzdelávacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrov. Špecifickými cieľmi projektu je zníženie energetickej náročnosti školských budov, vytvorenie podmienok vhodných na prezliekanie žiakov v priestoroch novovybudovaných šatní, vytvorenie  priestorov za účelom vzniku dvoch špecializovaných učební v podkroví, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu základnej školy a zvýšenie kvality a efektívnosti výuky modernizáciou vybavenia špecializovaných učební.

Celková hodnota diela:  491.159 EUR

z  toho : - zdroje z fondov EÚ:  417.485 EUR

- zdroje zo štátneho rozpočtu SR:  41.748 EUR

- zdroje z rozpočtu Obce Bobrov:  20.874  EUR

Začiatok realizácie projektu:  05/2010

Ukončenie projektu: 03/2011