Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Samospráva » Štatút obce
Obecné zastupiteľstvo v Bobrove na základe § 11, odst. 4 písm. k/ zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v y d á v a
pre katastrálne územie obce Bobrov
tento

Š T A T Ú T   O B C E   B O B R O V

 

ČASŤ  I.
POSTAVENIE OBCE

§ 1
Základné ustanovenia

1)    Obec  Bobrov  (ďalej  len  obec)   je  samostatný   územný   samosprávny  a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok  ustanovených  zákonom  samostatne hospodári s vlastným majetkom   a s vlastnými príjmami.

2)    Základnou  úlohou  obce  pri  výkone  samosprávy  je  starostlivosť  o všestranný   rozvoj jej   územia  a  o  potreby  jej   obyvateľov.   Obci   pri   výkone   samosprávy   možno ukladať   povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

3)   Obec má právo združovať sa s inými obcami v  záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§ 2
Symboly obce

1)    Obec  má  vlastné  symboly . Symboly  obce  sú  erb, vlajka  obce  a   pečať obce. Obec je povinná ich používať pri výkone samosprávy.

2)   Obec  označuje  erbom  obce  a  vlajkou  obce  budovu,  ktorá  je  sídlom  orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

3)   Obec  používa  odtlačok  úradnej pečiatky s erbom obce a  názvom obce  na  rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

§ 3
Územie obce

1)   Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vy konať len v súlade s osobitými právnymi predpismi.

§ 4
Obyvatelia obce

1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
f)požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3) Obyvateľ obce sa podieľa na jej rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnej pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto :
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.

6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

§ 5
Samospráva obce

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,  všetky záležitosti , ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,  ak  takéto úkony   podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c)  verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3) Obec pri výkone samosprávy najmä :
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických  osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
j) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej  správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 6
Vzťah štátu a obce

1)   Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

2)   Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkon štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3)   Na obec boli prenesené kompetencie v nasledovných oblastiach:
a)  územné plánovanie a stavebný poriadok,
b) životné prostredie a ochrana prírody,
c)  zabezpečenie úloh na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
d) vykonávanie štátnej správy na úseku školstva,
e)  matrika a evidencia obyvateľstva,
f)   sociálna pomoc.

§ 7
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1)   Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia;(ďalej len VZN). VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2)   Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať VZN len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy.

3)   Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

4)   Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

5)   V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis na základe ktorého sa VZN prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

6)   VZN sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti VZN.

7)   Vyvesenie VZN obce na úradnej tabuli obecného úradu je podmienkou jeho platnosti.

8)   VZN obce musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

§ 8
Financovanie obce

1)   Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú :
a)      príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
b)     výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c)      podiely na daniach v správe štátu,
d)     výnosy z pokút uložených za priestupky,
e)      iné príjmy.

2)   Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

3)   Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, môže obci štát poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

4)   Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy , možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.

5)   Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

§ 9
Majetok obce

1)   Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové  práva obce.

2)   Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

3)   Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4)   Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

5)   Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať , ak jeho používanie obec neobmedzila.

6)   Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bobrov".

§ 10
Rozpočet obce

1)   Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch kalendárnych rokov. Záväzne sa schvaľuje len na obdobie jedného roka. Rozpočet na ostatné dva roky obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie.

2)   Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

3)   Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4)   Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

5)   Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

6)   Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon..

7)   Postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce sú uvedené v  „Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Bobrov".

ĆASŤ  II.
ORGÁNY  OBCE
§ 11
Základné ustanovenie

1)   Orgánmi obce sú:
a)  obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len "starosta").

2)   Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, komisie a určuje im náplň práce, môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány , ak tak ustanovuje osobitný zákon.

§ 12
Obecné zastupiteľstvo

1)   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva je štvorročné, začína sa zložením sľubu zvolených poslancov a končí zložením sľubu poslancov nasledujúceho novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2)   Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a)    starostu,
b)   zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c)    štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d)   podľa osobitného zákona.

3)   Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

4)   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
a)    určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b)   schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať zmluvu  uzavretú podľa § 21 ods.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c)    schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d)   rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e)    určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)     vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g)    uznášať sa na VZN,
h)    schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
i)      určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j)     zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
k)   schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
l)      zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov) s výnimkou ZŠ s MŠ, kde v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. riaditeľa menuje starosta na návrh školskej rady. Zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obci do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m)  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n)    zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o)   udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p)   ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce.

5)   Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o
a)    odvolanie starostu,
b)   petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.

6)   Petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta neoveruje petíciu podanú podľa ods. 5a. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.

7)   Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

8)   Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

9)   Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

§ 13
Rokovanie obecného zastupiteľstva

1)   Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najneskôr do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak táto neobsahuje iný termín. Ak starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva nezvolá, môže tak urobiť zástupca starostu, alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

2)   Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov .Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie VZN potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3)   Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vyžiada si pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

4)   Rokovanie obecného zastupiteľstva je zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
a)    použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b)   nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

5)   Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

6)   Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

7)   Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 14
Starosta

1)   Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2)   Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
a)    poslanca obecného zastupiteľstva,
b)   zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c)    štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d)   predsedu samosprávneho kraja,
e)    vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f)     podľa osobitného zákona.

3)   Starosta:
a)    zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
b)   vykonáva obecnú správu,
c)    zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d)   rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4)   Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

5)   Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavné nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia.

6)   Ustanovenie podľa ods. 5 sa však nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.

7)   Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom obce odseku 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

8)   Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000,-Sk, ak:
a)    poruší VZN,
b)   neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c)    nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

9)   Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Pokuta je príjmom obce.

10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

§15
Zánik mandátu starostu

1)   Mandát starostu zaniká:
a)    odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)   uplynutím funkčného obdobia,
c)    vzdaním sa mandátu,
d)   právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e)    pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)     vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g)    zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
h)    v prípadoch podľa § 14 ods.2 ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu.

2)   Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3)   Obecné zastupiteľstvo
a)    vyhlási hlasovanie obyvateľstva obce o odvolaní starostu, ak:
§      o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
§       hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
b)   môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľstva obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov

4)   O návrhu podľa ods. 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

§ 16
Zastupovanie starostu

1)   Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.

2)   Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupcu starostu oprávnený vykonávať.

3)   Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch uvedených v § 15 a ods. 3 tohto štatútu, ak ho nezvolá starosta.

4)   Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5)   Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí  plat podľa osobitného zákona.

§ 17
Komisie obecného zastupiteľstva

1)   Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2)   Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3)   Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie- ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva,  a členov komisií, a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
a)    Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Predseda komisie:
a)    riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
b)   zostavuje plán činnosti,
c)    organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
d)   zastupuje komisiu navonok.

4)   Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a)    vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým pre obec investičným zámerom,
b)   vypracúvajú návrhy a podnety na riadenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c)    kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a  dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, príp. s  majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

5)   Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 18
Obecný úrad

1)   Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2)   Obecný úrad najmä:
a)  zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou  a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
c)  vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva VZN, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

3)   Prácu obecného úradu organizuje a riadi starosta.

§ 19
Hlavný kontrolór

1)   Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

2)   Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

3)   Hlavný kontrolór najmä:

I.   kontroluje:
a)     nakladanie s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
b)    účtovníctvo a pokladničné operácie na obecnom úrade,
c)     hospodárenie s finančnými zdrojmi obce,
d)    čerpanie rozpočtu, jeho zmeny a záverečný účet,
e)     právnické správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

II.  preveruje:
a)   ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
b)   tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
c)   opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov  v obci,
d)   možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky.

III. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

4)   Pri vykonávaní činností uvedených v ods.3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

5)   Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecného požiarneho zboru.

6)   Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

7)   Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie a to najneskôr do 60 dní od skončenia kalendárneho roka.

8)   Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

9)   Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému         zastupiteľstvu.

10)         Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa  zúčastňovať aj  zasadnutí komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

§ 20
Obecný hasičský zbor

1)   Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu do funkcie menuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom schválení okresným riaditeľstvom.

2)   Veliteľ hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

3)   Obecný hasičský zbor:
a)     organizuje a zabezpečuje hasičské práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám hasičských a záchranných zborov pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
b)    vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
c)     poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
d)    podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných hasičských zborov a členov preventívnych protipožiarnych kontrolných skupín,
e)     podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
f)      podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol,
g)    podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
h)    plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

ČASŤ  III.
SPOLUPRÁCA  OBCÍ
§ 21
Formy a zásady spolupráce

1)   Obec môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona..

2)   Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účely uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.

3)   Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

§ 22
Zmluvy

1)   Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu inak je neplatná.

2)   Zmluva musí obsahovať:
a)    označenie účastníkov zmluvy,
b)   vymedzenie predmetu zmluvy,
c)    vymedzenie času na ktorý sa uzatvára,
d)   práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
e)    podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
f)     spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
g)    spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.

3)   Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať:
a)    určenie sídla spoločného obecného úradu, ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
b)   určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
c)    určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.

4)   Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

§ 23
Združenie obcí

1)   Obce môžu zriaďovať združenia obcí.

2)   Združenie obcí je právnická osoba.

3)   Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.

4)   Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosť o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

5)   Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

6)   Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva krajskému úradu, v ktorom územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.

§ 24
Medzinárodná spolupráca

1)   Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

2)   Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom.

3)   Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

4)   Ak o to obec požiada, obvodný úrad v sídle kraja posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom združení. Na požiadanie obvodného úradu v sídle kraja sú príslušné orgány štátnej správy povinné bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vypracúvaní stanoviska.

5)   Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

6)   Obvodný úrad v sídle kraja podá na príslušný súd návrh na určenie povinnosti obce vypovedať dohodu alebo členstvo v medzinárodnom združení z dôvodu ich rozporu s odsekom 2.

ČASŤ  IV.
POSLANCI  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA
§ 25
Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

1)   Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len „ poslanec") je povinný najmä:
a)  zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktívne sa zapájať do práce orgánov, do ktorých bol zvolený,
c)  dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2)   Mandát poslanca zaniká:
a)  odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c)  vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e)  pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)   zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
g)  ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
h)  ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
i)    v prípadoch podľa § 12 ods. 2.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie mandátu nemožno vziať späť.

3)   Poslanec je oprávnený najmä
a)  predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
c)  požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e)  zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f)   požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

4)   Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

5)   Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

6)   Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

ČASŤ  V.
ČESTNÉ  OBČIANSTVO,  CENY,  ODMENY
§ 26
Úvodné ustanovenie

1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a)     čestné občianstvo obce,
b)    cena starostu obce,
c)     odmeny.

§ 27
Čestné občianstvo obce Bobrov

1)   Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Bobrov.

2)   O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

3)   O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

4)   Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Bobrov.

5)   Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 28
Cena starostu obce Bobrov

1)   Cenu starostu obce udeľuje starosta občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2)   Cenu starostu obce Bobrov tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.

3)   Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

4)   Cena starostu obce sa eviduje v kronike obce , kde sa uvádzajú mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 29
Odmeny

1)   Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

ČASŤ  VI.
KRONIKA  OBCE
§ 30

1)   Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku.

2)   Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch Tieto zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3)   Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4)   Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v jednotlivých komisiách.

ČASŤ  VII.
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREĆNÉ  USTANOVENIA
§ 31

1)   Štatút obce Bobrov je základnou právnou normou obce Bobrov. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2)   Štatút obce, zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých  poslancov obecného zastupiteľstva.

3)   Na tomto Štatúte obce Bobrov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bobrove dňa 14.novembra  2008.

4)   Tento Štatút obce Bobrov nadobúda účinnosť dňom 14. novembra  2008.

5)   Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Bobrov zo dňa  27.januára 1995.

 

Schválené   : Uznesením obecného zastupiteľstva č.6 / 2008 bod A/3 zo dňa 14.11.2008

Ing. Anton  Grobarčík
starosta obce