Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: EUROFONDY » Rekonštrukcia námestia

Názov projektu : Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Bobrov

PROJEKT   UKONČENÝ

Regionálny operačný program

Prioritná os : Regenerácia sídiel

Popis a ciele projektu :

Miestom realizácie projektu je hlavné centrum obce. V predrealizačnom období obec nedisponuje oddychovou zónou s primeranou drobnou architektúrou, absentuje verejné WC, centrum trpí nedostatkom parkovacích miest. Dopravná situácia v centre obce je nevyhovujúca a riziková hlavne pre chodcov a to zvlášť v čase pred a po konaní cirkevných obradov v miestnom kostole, kedy dochádza ku kolíziám medzi chodcami a motorovými vozidlami. Priestor centrálnej obecnej zóny je dopravne preťažený, architektonicky nehomogénny a priestorovo poddimenzovaný.

Projekt bude realizovaný v centrálnej obecnej zóne, v blízkosti komplexnej občianskej a komerčnej vybavenosti. Realizáciou projektu sa vytvorí centrálne verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie občanov. Budú vybudované nové chodníky, pešia zóna v priestore pred kostolom, nové parkovacie miesta pre motorové vozidlá, bude taktiež vybudované nové verejné osvetlenie a bezbariérové WC. Súčasťou projektu bude úprava terénu, zatrávnenie, výsadba zelene a doplnenie revitalizovaného priestoru drobnou architektúrou. Realizáciou projektu sa z centrálnej zóny odkloní doprava, vznikne pešia zóna, nové parkoviská, verejné WC, zvýši sa bezpečnosť chodcov a zlepší sa plynulosť premávky. Rozšírením zelene, osadením rôznych prvkov drobnej architektúry vrátane detských hojdačiek, preliezačiek sa vytvorí bezpečná oddychová zóna a zároveň sa zvýši estetická hodnota centra obce.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Bobrov prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev pre obyvateľov a návštevníkov obce. Špecifickými cieľmi je zlepšenie dostupnosti vybavenosti občianskou infraštruktúrou pre obyvateľov obce a zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej obecnej zóny.

Celková hodnota diela : 616.838 EUR

z toho : - zdroje z fondov EÚ : 524.312 EUR

- zdroje zo štátneho rozpočtu SR : 61.683 EUR

- zdroje z rozpočtu Obce Bobrov : 30.841 EUR

Začiatok realizácie projektu : 05/2010

Ukončenie projektu : 03/2011