Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Bobrov verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Bobrov

Sídlo:                            Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov                     
IČO:                              00314404
DIČ:                              2020571608

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK91 5600 0000 0040 0382 7001

Štatutárny zástupca:     Ing. Anton Grobarčík, starosta obce
Telefónne číslo:             0911 937 775
e-mail: starosta@obecbobrov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Namislovský
Telefónne číslo:  0911 808 522
e-mail: administrativa@obecbobrov.sk

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.obecbobrov.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.