Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Samospráva » Plán rozvoja obce

Plán rozvoja obce si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

Program rozvoja obce BOBROV na roky 2014 – 2020

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2015 uznesením č. 28/2015.

Zhotoviteľ : EPIC Partner a.s. ,Komárno

 

 

Obsah

Úvod ..........................................................................         4

 1. 1. Analytická časť ...................................................... 8

 

História .................................................................................................       8

Charakteristika územia  ........................................................................      11

Technická infraštruktúra......................................................................        15

Životné prostredie ...............................................................................        18

Sociálna infraštruktúra .......................................................................         22

Národnostná a náboženská štruktúra ................................................         32

Ekonomický potenciál .........................................................................        34

Cestovný ruch .....................................................................................         36

Služby ..................................................................................................         37

Rozpočet obce .....................................................................................        38

SWOT Analýza ...................................................................................          39

 1. 2. Strategická časť ..................................................     43

 

Rozvojová vízia obce ..........................................................................         45

 1. 3. Programová časť ...................................................  48

Akčný plán ..........................................................................................         48

Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov

vrátane východiskových hodnôt ........................................................          53

 1. 4. Realizačná časť .......................................................         61

Popis organizačného zabezpečenia .....................................................        61

Komunikácia a publicita .....................................................................         62

 1. 5. Finančná časť ..........................................................         65

 

Finančné zabezpečenie .......................................................................        65

Záver ..................................................................... 68

________________________________________________________

Príloha č. 1 .........................................................................................         70

Príloha č. 2 ........................................................................................          71

Príloha č. 3 ........................................................................................          73

Úvod

Formulár č. Ú 1 – Hlavička dokumentu PRO (povinný v predpísanej štruktúre)

Názov:

Program rozvoja obce Bobrov na roky 2014-2020

Typ:

Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Územné vymedzenie:

Obec Bobrov

Územný plán obce schválený:

Áno

Dátum schválenia PRO:

V procese prípravy

Dátum platnosti:

01.01.2015-31.12.2020

Verzia časti dokumentu:

1.0

Publikovaný verejne:

Informácie na obecnom úrade

Predkladá:

Ing. Anton Grobarčík, starosta obce

Formulár č. Ú 2 – Zámer spracovania PRO (Povinný v prepísanej štruktúre)

Názov dokumentu:

Program rozvoja obce Bobrov na roky 2014-2020

Forma spracovania:

S pomocou externých odborníkov. Spracovateľom je spoločnosť: EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno, IČO: 48 038 521.

Riadenie procesu spracovania:

Dokument bol spracovaný podľa platnej legislatívy na podporu regionálneho rozvoja a metodiky na spracovanie PRO.

Obdobie spracovania:

Obdobie spracovania PRO je od 10. 08. 2015  do 31. 08. 2015

Financovanie spracovania:

Náklady na vlastné spracovanie dokumentu boli financované z vlastných zdrojov obce Bobrov (rozpočet obce).

Program rozvoja obce Bobrov je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Bobrov, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce.

Program rozvoja (ďalej len „PRO“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Má charakter strategického, t.j. dlhodobého dokumentu, ktorý je výsledkom vzájomnej spolupráce všetkých záujmových skupín alokovaných v obci. V podobe tohto dokumentu získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní žiaducich zmien a stanovení rozvojových priorít, ktoré umožnia obci realizovať dlhodobý rozvoj pomocou cielenej stratégie.

Zohľadňuje ciele ustanovené v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žliniského samosprávneho kraja. Je spracovaný v zmysle novely zákona č. 309/2014 Z. z. z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý stanovuje "vypracovávať, schvaľovať, riadiť a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu rozvoja obce. Plní úlohu komplexného rozvojového dokumentu a zastrešuje všetky oblasti sociálno – ekonomického rozvoja. Je účelovo spracovaný z hľadiska cieľov a priorít rozvoja SR a možností využívania fondov EÚ. 

Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PRO obce Bobrov tvorí Zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje regionálny rozvoj je PRO obce.

Potreba vypracovať nový PRO obce Bobrov je podmienená zmenenými podmienkami v spoločnosti a v živote obce, ďalej zo zmenených legislatívnych podmienok v SR (schválenie novely zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) a vyplýva z prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (EŠIF, zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja, priority Žilinského samosprávneho kraja, Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIUS)).

Metodika vypracovania dokumentu: uplatnenie princípu partnerstva v súlade s metodikou OECD Nástroje regionálnej politiky na úrovni samosprávnych krajov SR a Metodikou pre spracovanie PRO (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, júl 2014). PRO obce Bobrov je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými pre Žilinský samosprávny kraj v Národnej stratégii regionálneho rozvoja (máj 2014). Pri jeho vypracovaní sa uplatňuje princíp partnerstva.

Partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov podpory regionálneho rozvoja.

Sociálno-ekonomickými partnermi sú ústredné orgány štátnej správy, regionálne orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce, mestá, mikroregionálne združenia a iné fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni

 • · Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bobrov 2007-2013,
 • · Záverečný účet obce Bobrov na roky 2007 až 2014,
 • · Koncepcia odpadového hospodárstva Obce Bobrov v rokoch 2009-2013,
  • Územný plán obce Bobrov
  • Dohoda o priateľstve a spolupráci medzi obcou Bobrov (SR) a gminou Lipnica Wielka (PR)

· Rating obce.

 

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja

 • · Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja ZASK 2007 – 2013,
 • · Územný plán VÚC ZASK,
 • · Regionálna inovačná stratégia ZASK, 2011.

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni

 • · Partnerská dohoda na roky 2014-2020,
  • · Operačné programy – Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Efektívna verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný operačný program a ostatné,
  • · Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),
  • · Základné východiskové dokumenty na nadnárodnej úrovni,
  • · Stratégia Európa 2020,
  • · Spoločenský strategický rámec EK.