Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Odpady

Odpady

Zber odpadov v roku 2018

Kalendár vývozu - 2018
Návod triedenia odpadu
Separovaný zber odpadu v Bobrove

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bobrov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s odpadom - zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o miestnom poplatku za odpad

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018


Vývoz komunálneho odpadu

Mesiac

Dvojtýždňový

vývoz

Štvortýždňový

vývoz

Január

11.01.

25.01.

11.01.

 

Február

08.02.

22.02.

08.02.

 

Marec

08.03.

22.03.

08.03.

 

Apríl

05.04.

19.04.

05.04.

 

Máj

04.05.

17.05.

31.05.

04.05.

 

31.05.

Jún

14.06.

28.06.

 

28.06.

Júl

12.07.

26.07.

 

26.07.

August

09.08.

23.08.

 

23.08.

September

06.09.

20.09.

 

20.09.

Október

04.10.

18.10.

 

18.10.

November

02.11.

15.11.

29.11.

15.11.
December

13.12.

28.12.

13.12.

 

Zber plastov
Január 09.01.
Február 01.02.
Marec 01.03.
Apríl 04.04.
Máj 03.05.
Jún 07.06.
Júl 02.07.
August 08.08.
September 06.09.
Október 04.10.
November 06.11.
December 04.12.

 

 

 

 

 

 

 

Články o odpade

 

Pokyny k zberu a triedeniu komunálneho odpadu

Sklo:

Zbiera sa – biele a farebné čisté sklo, sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nezbiera sa – porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo a pod.

Papier:

Zbiera sa - noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nezbiera sa - papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, asfaltovaný a dechtovaný papier, mokrý papier, hygienický papier a pod.

Plasty, tetrapak, plechovky:

Zbiera sa - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

spolu s plastmi sa zbiera aj tetrapak, plechovky z piva a nealko nápojov a plastové konzervy.

Nezbiera sa - obaly znečistené chemikáliami a motorovými olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan, polystyrén a pod.

Textil:

Zbiera sa - čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.) pevne zviazané v plastovom vreci.

Kovy:

Zbiera sa - kovové obaly neznečistené chemikáliami, farbami a pod., konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky a pod.

Jedlé oleje a tuky z domácnosti:

Zbiera sa - všetok rastlinný olej (repkový, ľanový, slnečnicový a pod.) a tuky.

Nezbiera sa - motorové oleje.

Olej a tuky je potrebné naliať do umelohmotnej PET fľaše. Zberná fľaša musí byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá. Olej do fliaš nalievajte vychladnutý.

Objemný odpad:

Zbiera sa – nábytok, časti kuchynského zariadenia okrem elektrospotrebičov, koberce, matrace, podlahoviny, kúpeľňové zariadenie, keramika, porcelán

Nezbiera sa – komunálny odpad patriaci do zberných nádob, biologický odpad

Elektroodpady:

Zbiera sa - rádia, tranzistory, televízory, akumulátory, chladničky, mrazničky, pračky, hriankovače, ohrievače, vysávače, prehrávače, počítače, magnetofóny, mixéry, pece  a iný elektrický alebo elektronický odpad.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov:

Patrí tu - kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad:

Patrí tu - šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností a pod.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.


Čo s biologickým odpadom?

Obecné zastupiteľstvo v Bobrove prijalo na poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 28. 06. 2013 nové všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o nakladaní s odpadom, ktoré upravuje aj spôsob nakladania s biologickým odpadom. Toto VZN je prístupné na internetovej stránke obce.

VZN okrem iného uvádza, že obec nezabezpečí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu a zakazuje zmiešavať biologický odpad s komunálnym odpadom. Taktiež uvádza, že obyvatelia si majú ukladať a kompostovať svoj vlastný biologický odpad na vlastných domácich kompostoviskách. Čo však je ten biologický odpad a ako kompostovať?

ČO JE TO BIOLOGICKÝ ODPAD?

Biologický (zelený) odpad produkuje každý z nás. Ide napríklad o zvyšky jedál, šupy ovocia a zeleniny alebo rôzny záhradný odpad (tráva, lístie, burina ...). Takýto odpad však v skutočnosti odpadom nie je. Je to potenciálny zdroj živín pre našu pôdu. Bohužiaľ takýto odpad často končí spolu s iným odpadom na skládkach. Je to veľká škoda.

KOMPOSTOVANIE

Približne 30 - 40% odpadu tvorí materiál, ktorý sa dá kompostovať. Napriek tomu tento materiál často zbytočne končí na skládkach. Existuje však aj iný spôsob ako tento materiál likvidovať. Kompostovanie je práve tým vhodným spôsobom ako sa zbaviť odpadu a zároveň ho aj zhodnotiť. Kompostovanie je riadený, aeróbny biologicko-chemický proces, pri ktorom vplyvom živých organizmov vzniká organická hmota - kompost.

ČO SA DÁ KOMPOSTOVAŤ?

V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade. Pri domácom kompostovaní môžu byť problémové len materiály, ktoré sú čerstvo chemicky ošetrené a potraviny živočíšneho pôvodu. Zvyšky varených jedál a potraviny dávajte do kompostu radšej iba v malých množstvách , pretože lákajú rôzne zvieratá, skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemne zapáchajú. To je možné odstrániť zmiešaním s väčším množstvom suchého, savého materiálu. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať.

 

Materiál vhodný na kompostovanie

Odpad z kuchyne

Odpad zo záhrad

Iný organický odpad

· zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny

· zvyšky jedál

· potraviny

· čaj, kávový výluh

· potravinami znečistený papier

· kvety

· pokosená tráva

· konáre, lístie

· zhnité ovocie

· vypletá burina

· zemina

· popol z dreva

· hobliny

· drevené piliny

· hnoj a trus

· vlasy, perie

· papierové obrúsky a servítky

 

 

Materiál nevhodný na kompostovanie

Druhotné suroviny

Problémové látky

Iné

· kovy

· plasty

· sklo

· textil

· papier

· farby

· staré lieky

· staré oleje

· batérie

· chemické prostriedky

· prach zo smetí a vysávania

· časti rastlín napadnuté chorobami

· kosti a mäso

· mliečne výrobky

 

POSTUP KOMPOSTOVANIA – pravidlá správneho kompostovania

Kompostovať môže naozaj každý, je to jednoduché.  Pre kompostovanie je potrebný kompostovací zásobník, ktorý je možné si vyrobiť alebo kúpiť.

· Na dno zásobníka dáme hrubší materiál, aby sme zlepšili prúdenie vzduchu a odtok prebytočnej vody (posekané drevo, konáre).

· Potom postupne prikladáme materiál. Vhodné je materiál miešať: vlhký so suchým, tvrdý s mäkkým, hrubý s jemným.  Hrubé konáre je potrebné pred pridaním do kompostu zdrviť. Platí, že dusíkaté látky (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský bioodpad ...), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, musíme zmiešavať s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, lístie, slama, papier...), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché a savé.

· Po niekoľko centimetrovej vrstve materiálu (cca 30cm) je dobré pridať vrstvu zeminy. Tá pomáha regulovať vlhkosť, teplotu a činnosť organizmov.

· Počas celého procesu kontrolujeme vlhkosť kompostu. Ak stlačíme dobre premiešaný materiál v dlani, nemala by nám spomedzi prstov vytekať voda (max. 2-3 kvapky). Keď dlaň otvoríme, materiál by mal zostať stlačený (nemal by sa rozsypať).

· Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov a pôdnych živočíchov, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu. To zabezpečíme vytvorením dostatočného množstva otvorov na zásobníku a minimálne 1 – 2 x ročne prekopávaním (prehadzovaním) kompostu (pri veľkom poklese objemu zakládky). Prekopávanie výrazne uľahčuje rozklad.

· Ak sme dobre založili kompostovaciu zakládku, mala by nám do 1-3 dní vystúpiť jej teplota na 40 až 60 °C. Táto teplota sa môže v komposte udržať niekoľko dní až týždňov. Pri poklese teploty je vhodné kompost prekopať, čím znovu naštartujeme proces rozkladu.

· Približne po roku je kompost vyzretý a vhodný na použitie.

VYUŽITIE KOMPOSTU

Hlavnou výhodou kompostu je schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a to, že obsahuje veľké množstvo výživných látok.

Po dozretí sa dá kompost využiť ku všetkým druhom plodín. Vyzretý kompost sa dá použiť kedykoľvek, ale používa sa hlavne pri výsadbe na jar.
Keďže kompost má vysokú zásobu živín netreba ho vo väčšine záhrad aplikovať vo väčšom množstve ako 2-3 litre kompostu na 1 m2, čo je asi jedno-centimetrová vrstva hmoty na pôde.

KOMPOSTOVÁ NÁDOBA

O najlepšie prírodné hnojivo pre vašu záhradu sa vám postará kompostér.

Plastové kompostéry ponúkajú jedinečnú možnosť, ako naložiť so záhradným odpadom, ktorý už nechcete ukladať v kúte záhrady na neúhľadný voľne položený kompost. Plastové kompostéry zabezpečia kvalitný humus podstatne rýchlejšie ako klasický voľne položený kompost. Príjmu stovky litrov odpadu. Sú vybavené otočným ventilom pre lepšiu reguláciu prestupu vzduchu celým objemom biomasy a navyše aj praktickými bočnými dvierkami pre ľahké odoberanie už hotového kvalitného humusu. Okrem toho majú tieto kompostéry dokonalý systém bočných ventilačných otvorov a horné odklápacie veko na rýchle doplnenie ďalšieho odpadu.


Takéto kompostové nádoby si môžete objednať aj na obecnom úrade. Ich cena sa pohybuje od 23 EUR.

Kompostér si môžeme aj vyrobiť. Nemusí byť len z plastu ale aj z iných materiálov, napr. z dreva. Dôležité je však dodržať niekoľko zásad:

- zásobník musí byť bez dna: umožní sa kontakt s pôdou, vlhkosťou a organizmami

- zásobník umiestniť do polotieňa: udržovanie vhodných vlhkostných a teplotných podmienok

- umiestniť zásobník tak, aby bola možná ľahká manipulácia s kompostom


Január 03.01.

16.01. 16.01.

30.01.

Február 13.02. 13.02.

27.02.

Marec 13.03. 13.03.

27.03.