Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: EUROFONDY » Kultúrne a prírodné dedičstvo

Obec Bobrov realizuje projekt s názvom:

„Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 

Vedúci partner: Gmina Lipnica Wielka

Partner projektu 1: Obec Bobrov

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0047/16

 

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 690 272,78 Eur, výška schválených výdavkov pre Obec Bobrov: 282 802,54 Eur.

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt: 586 731,83 Eur

 

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

 

Názov špecifického cieľa: Zvýšenie úrovne využívania prírodného a kultúrneho dedičstva v PL-SK pohraničí

 

Cieľom projektu je výstavba Centra lokálnych produktov v Lipnicy Wielkiej a múzea a hľadiskovej scény v Bobrove. V rámci projektu sa uskutoční cyklus spoločensko- kultúrnych podujatí/ stretnutí, ktoré sa budú uskutočňovať v Poľsku a na Slovensku.

 

Obec Bobrov teda vytvorí podmienky na zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva zriadením múzea, modernizáciou sály na prezentáciu nehmotného kultúrneho dedičstva (tance, piesne, zvyky...), zavedením systému cezhraničných SK-PL podujatí na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, šírením osvety o dedičstve informačnými tabuľami. V obci Bobrov zriadime múzeum, kde budú vystavené predmety prezentujúce kultúrne a prírodné dedičstvo spoločnej Oravy (listiny, predmety s ktorými sa pracovalo, oblečenie pracovné i slávnostné a pod.). Vytvoríme podmienky pre nové v budúcnosti sa opakujúce podujatia pre všetky vekové kategórie (kultúrno-spoločenské) - modernizáciou sály pre vystúpenia.

Podujatia na ochranu kultúrneho dedičstva v rámci projektu:

1.Obnovenie tradícií v podaní detí základných škôl (spev, tanec, hudba),

2. Deň rodiny - stretnutie rodín a prezentácia folklóru, piesní a tancov najmä v podaní strednej generácie,

3. Obnovenie zvykov v podaní generácie 3. veku - prezentácia ľudových zvykov najstaršou generáciou (dožinky, zber úrody,kosenie a hrabanie sena...).

 

V obci osadíme 2 informačné tabule, ktoré budú informovať o prírodnom a kultúrnom bohatstve Bobrova. Osadia sa pri existujúcej cezhraničnej cyklotrase. Vlastne všetky investície i podujatia rozširujú ponuku cestovného ruchu a vytvárajú tak nový cezhraničný produkt cestovného ruchu.