Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: EUROFONDY » Oravská cesta

PROJEKT ORAVSKÁ CESTA

PROJEKT UKONČENÝ

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika- Slovenská republika 2007-2013

Prioritná os : Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Oblasť podpory : Komunikačná a dopravná infraštruktúra

Partneri : Malopoľské vojvodstvo, Žilinský samosprávny kraj, Obec Bobrov

Popis a ciele projektu :

Projekt Oravská cesta je infraštrukturálnym projektom spočívajúcim na modernizácii cestného ťahu Jablonka – Lipnica Wielka – Bobrov – Zubrohlava, ktorý vybudovaním bezpečnostných chodníkov a kruhovej križovatky v obci Bobrov zabezpečí aj zvýšenie bezpečnostnej úrovne pre účastníkov cestnej premávky na tomto cestnom ťahu. Realizácia projektu spôsobí elimináciu „úzkeho hrdla“ v prihraničnej dopravnej sieti a zmodernizovanie infraštruktúry s nadregionálnym významom. Oravský región, umelo rozdelený štátnou hranicou, má spoločné tradície a kultúru. Po zrealizovaní tohto projektu sa vytvoria lepšie podmienky pre obnovovanie a zlepšovanie kultúrnospoločenských vzťahov medzi v rámci rozdeleného regiónu a vytvorí sa zázemie pre turisticko - hospodársky rozvoj Oravy.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu transhraničnej infraštruktúry nasmerovanej na priestorovú integráciu, bezpečnosť, zvýšenie dopravnej dostupnosti a atraktivity regiónu pre obyvateľov, turistov a investorov.

Priamym cieľom projektu je

- zlepšenie dostupnosti hraničného priechodu Winiarczykówka – Bobrov

- zlepšenie priameho spojenia medzi obcami na poľskej a slovenskej strane Oravy

- zlepšenie dostupnosti turistických atrakcií Oravy a miest Nowy Targ, Jablonka, Lipnica Wielka,

Bobrov, Zubrohlava a Námestovo

- zlepšenie tohto cestného prepojenia s cestami vyššej kategórie.

Zlepšenie technického stavu tohto cestného ťahu bude mať vplyv na nižšie prevádzkové náklady motorových vozidiel, skrátenie času prejazdu a zvýšenie komfortu cestovania, zvýšenie bezpečnosti premávky a bezpečnosti chodcov. Zníženie emisie toxických zložiek výfukových plynov, zníženie úrovne hluku a vibrácií, zvýšenie turisticko-rekreačnej atraktivity regiónu, zlepšenie estetiky a vzhľadu krajiny a regiónu.

Celková hodnota projektu : 4.036.518,24 EUR

Časť projektu kofinancovaná Obcou Bobrov :

-          vybudovanie dažďovej kanalizácie v dĺžke 2 000 m

-          vybudovanie bezpečnostných chodníkov pre chodcov popri ceste III/52013 v dĺžke 2000 m

-          celkové náklady 694.778,11 EUR

z toho - zdroje z fondov Európskej únie 590.561,39 EUR

- zdroje zo štátneho rozpočtu SR 69.477,81 EUR

- zdroje z rozpočtu Obce Bobrov 34.738,91 EUR

 

Časť projektu kofinancovaná Žilinským samosprávnym krajom :

-          rekonštrukcia mosta cez potok Bobrovec v obci Bobrov

-          vybudovanie kruhovej križovatky v centre obce Bobrov

-          oprava cesty III/52013 a položenie nového asfaltového koberca od Zubrohlavy cez obec Bobrov po štátnu hranicu s Poľskou republikou v dĺžke 7 km

-          celkové náklady 1.930.429,80 EUR

z toho  - zdroje z fondov Európskej únie 1.640.865,33 EUR

- zdroje zo štátneho rozpočtu SR 193.042,98 EUR

- Zdroje z rozpočtu ŽSK 96.521,49 EUR

Časť projektu kofinancovaná Malopoľským vojvodstvom v Krakove :

-          vybudovanie nového mosta cez hraničný potok Kriváň

-          rekonštrukcia mosta cez potok Lipnica

-          rekonštrukcia mosta cez potok Čierna Orava

-          rekonštrukcia mosta cez potok Sylec

-          celkové náklady 1.411.310,33 EUR

z toho - zdroje z fondov Európskej únie 1.199.613,78 EUR

- zdroje z rozpočtu MPV 211.696,55 EUR

Plánované ukončenie projektu : 10/2012

Fotogaléria : Oravská cesta - pôvodný stav, práce, súčasný stav po ukončení projektu

Oravská cesta - letecké pohľady

 

SPRÁVA Z TLAČOVEJ  KONFERENCIE PRI  PRÍLEŽITOSTI  UKONČENIA  PROJEKTU  „ORAVSKÁ  CESTA“
Zverejnené: 05. 10. 2012