Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Oznámenie o konaní zasadania obecného zastupiteľstva

Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
23.03.2018

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2018 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:

1.    Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.    Sťažnosti a žiadosti občanov

3.    Kontrola plnenia uznesení

4.    Informácie starostu obce

5.    Informácia o stave prípravy a realizácie schválených europrojektov

6.    Doplnok č. 1 k Programu rozvoja obce na roky 2014 – 2020

7.    Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov

8.    Prehodnotenie Územného plánu obce

9.    Prevádzkový poriadok Zberného dvora

10.  Odpredaj ČOV

11.  Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia

12.  Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva je podľa § 12, ods. 4., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

 

 

Zverejnené na Úradnej tabuli Obce dňa 23. 03. 2018.

 

 

Ing. Anton Grobarčík

starosta obce