Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Výzva na predkladanie ponúk

Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
20.03.2017

Predmet zákazky: Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre technologickú časť diela a projektovej dokumentácie skutkového stavu technologickej časti diela po realizácii diela pre projekt „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v obci Bobrov“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Bobrov 
Sídlo: Vyšný Koniec č. 173, 029 42 Bobrov 
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Grobarčík – starosta obce 
Mobilný telefón : 0918483 700 
IČO: 00314404 
DIČ: 2020571608 
Kontaktná osoba : Ing. Dana Kušnierová 
Mobilný telefón : 0903 553 762 
E-mail: dana.kusnierova@ultimaratio.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 886,67 EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie pre technologickú časť diela a projektovej dokumentácie skutkového stavu technologickej časti diela po realizácii diela pre projekt „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v obci Bobrov“ podľa predložených podkladov. 
Projektová dokumentácia rieši tejto časti: 
I. Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre technologickú časť diela: - technológia zdroja tepla - elektro, MaR (meranie a regulácia) zdroja tepla - architektonické stavebné riešenie 
II. Vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného stavu po realizácii diela bude zahrňovať tieto časti: - technológia zdroja tepla - elektro, MaR (meranie a regulácia) zdroja tepla - architektonické stavebné riešenie

Predpokladaný termín poskytnutia služby: 05-09/2017

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 30.03.2017 do 15,00 hod. (SEČ). 
Adresa pre doručovanie: Ultima Ratio s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk