Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
12.02.2018

Spolok bývalých urbarialistov obce Bobrov – pozemkové spoločenstvo V súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva

z v o l á v a

valné zhromaždenie členov

Dátum konania : 24. marca 2018 t.j. sobota

Miesto konania : Základná škola v Bobrove

Prezentácia : od 10.00 hod. - do 10.30 hod.

Zahájenie : 10.30 hod.

Program valného zhromaždenia

1/ Zahájenie a kontrola uznášania sa.

2/ Schválenie overovateľov zápisnice.

3/ Voľba návrhovej komisie.

4/ Výročná správa za rok 2017.

5/ Správa o hospodárení za rok 2017 a riadna ročná účtovná závierka za rok 2017.

6/ Správa dozornej rady.

7 Plán činnosti na rok 2018.

8/ Diskusia.

9/ Návrh na uznesenie.

10/ Záver a občerstvenie.

 

 

 

Vážený  podielnik  prosíme Ťa o účasť a dochvíľnosť.

Príď na valnú hromadu skôr, aby si sa mohol za prezentovať a zbytočne sa neodďaľovalo

zahájenie.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Upozornenie!!!

Pri prezentácii ste povinný sa preukázať touto pozvánkou.

Ak sa na valnom zhromaždení necháte zastupovať, plná moc musí byť úradne overená.

Výbor Spoločenstva v zastúpení predsedu.

 

Ing. Viera Zacharová Namislovská

 

 

Kontakt :

č.t. 043/5587313, 0905654935

 

 

 

Príloha: Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia.